31 maart 2013 Erfreut euch, ihr Herzen – BWV 66

Michaëlscantate

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Edward van ‘t Slot
Uitvoerenden:
Michaëlscantatekoor, Michaëlscantorij en orkest Musica Michaelis, o.l.v. Toon Hagen. Astrid Krause (alt), Daniël Hermán Mostert (bariton), Govert Valkenburg (tenor)

In deze Michaëlscantateviering op 1e Paasdag voeren solisten, koor en orkest de cantate uit van Johann Sebastian Bach ‘Erfreut euch, ihr Herzen’ (BWV 66). De cantate wordt uitgevoerd binnen een liturgisch kader.